Algemene voorwaarden

Privacybeleid

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.


Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: Zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens. Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.


PRIVACY OP DE ZORGNOTAOp de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Uw naam, adres en woonplaats, u geboortedatum, de datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling; natuurgeneeskundige behandeling en de kosten van het consult.


Weert, 2020
Behandelvoorwaarden, Jolanda Peeters Goedenis 11 6003 EB Weert
Afspraken behandelingen/consulten:
De therapie is opgebouwd uit een aantal behandelingen, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt. Relevante wijzigingen en informatie worden steeds in een behandelverslag vastgelegd. Tijdens deze gesprekken wordt in overleg besloten of de therapie een vervolg zal krijgen.


De cliënt is zich ervan bewust dat consultering en behandeling bij Goodness R&R plaatsvindt op grond van een inspanningsovereenkomst. Dat betekent dat resultaten niet gegarandeerd kunnen worden. De therapie mag niet worden beschouwd als (vervanging van) medische diagnostiek en behandeling. Indien de cliënt onder medische behandeling is, wordt geadviseerd met de behandelende arts/hulpverlener te overleggen of een natuurgeneeskundige behandeling (on)wenselijk is. Indien Jolanda Peeters (uw therapeut) door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de behandelingen uit te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt.


Aansprakelijkheid:
Jolanda Peeters is verzekerd via een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van Jolanda Peeters is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico. Bij een geschil met Jolanda Peeters dat niet op een andere manier opgelost kon worden, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij https://quasir.nl/zorggeschillen/ of de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ). Verder kunt u het klachtenformulier bij de VBAG Ledenadministratie aanvragen, ledenadministratie@vbag.nl. Deze zorgt voor doorzending en zal de envelop niet openen als daarop ‘Klachtencommissie’ is vermeld.


Betaling en kosten:
De cliënt wordt vooraf geïnformeerd over de kosten per behandeling. De kosten van de therapie zijn zichtbaar opgehangen in de behandelkamer en worden daarnaast vermeld op de website van de praktijk. De kosten van de behandeling dienen na ontvangst van de declaratie binnen 7 dagen te zijn voldaan. Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
Vergoeding van de therapie:
Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen. Informeer altijd zelf vooraf aan het bezoek aan de praktijk bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) worden vergoedt.


Privacy:
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en in een incidenteel geval gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.


Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens. Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht. De gegevens uit uw dossier kunnen (gedeeltelijk) ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid of in geval van mijn overlijden. Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat mijn administratiekantoor de gegevens kan gebruiken voor mijn belastingaangifte en het opstellen van de jaarstukken. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Onder de noemer van Verwerkingsactiviteiten bij Goodness staat precies vermeld welke gegevens worden verwerkt, waarom en waarvoor, hoe het beveiligd wordt en met welke partijen een verwerkersovereenkomst is vastgelegd. Deze gegevens kun je inzien. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons. Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar. Naam, adres, woonplaats en geboortedatum, naam zorgverzekeraar en het polisnummer een korte omschrijving van de behandeling, zoals natuurgeneeskundige therapie en/of Voetreflextherapie. De datum, de kosten van de behandeling


Vertrouwelijkheid:
Jolanda Peeters is gehouden aan de beroepscode van VBAG en RBCZ en stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie. Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als je daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.


Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@goodnessreflexenrelax.nl